Regulamin

Regulamin Szkoły Tańca Cubana

 

1. Zapisanie się na kurs oraz wydanie karnetu jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu Szkoły oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę potrzebnych do jego wydania (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy).

Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.

2. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Tańca Cubana, Radosław Michalak NIP: 547-195-58-30. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj 1x lub 2x w tygodniu. Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy.

Zajęcia, warsztaty mogą się nie odbyć ze względu na małe zainteresowanie o czym Szkoła poinformuje osoby zapisane.

 

4. Karnet jest wydawana na podstawie zapisu na kurs.

Użytkownik zobowiązany jest do jej posiadania, podczas wizyty w obiekcie. Karta jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady, pracownik Szkoły jest upoważniony do odebrania karty nie właściwemu użytkownikowi.

 

5. Klient ma możliwość wykupienia karnetu na określoną ilość wejść następujących po sobie. Karnet wejściowy dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie.

Po utraceniu ważności opłaty sugerujemy dokonanie płatności lub/i rezerwacji jak najszybciej. Tylko posiadanie ważnej wpłaty gwarantuje miejsce na zajęciach.

 

6. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, prosimy niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika recepcji Szkoły Tańca Cubana (najlepiej poprzez napisanie e-maila)

 

7. W przypadku nieobecności na kursie organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin przekraczający ważność karnetu. To znaczy – należy wykorzystać wykupione wejścia na kurs w ramach karnetu w następującym terminie 4 wejścia – 22 dni, 8 wejść – 30 dni, 12 wejść – 30 dni.

 

8. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) prośba o przedłużenie karnetu może zostać rozpatrzona przez Zarząd Szkoły Tańca Cubana. Taką prośbę należy zgłosić wiadomością e-mailem na adres biuro@cubana.bielsko.pl, jeśli zgoda zostanie udzielona karnet zostanie zawieszony na czas trwania zwolnienia lekarskiego. Prośbę tą należy zgłosić niezwłocznie, ponieważ nie można dokonać zawieszenia karnetu wstecz.

 

9. Szkoła Tańca Cubana ma możliwość odwołania zajęcia, zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym kursanci zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście. Informacje tą otrzymają osoby posiadające karnety wejściowe na dane zajęcia,

 

10. Szkoła Tańca Cubana nie dokonuje zwrotów za kurs/zajęcia jeśli wina za nieobecność lub rezygnację z kursu leży po stronie kursanta. 

W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży, trwałe uszkodzenie ciała (złamanie, zwichnięcie) szkoła może zwrócić  kwotę o 30% niższą, jeśli nie wykorzystano wejść w ramach karnetu .

W przypadku ubiegania się o zwrot za pozostałe wejścia na karnecie, każde wykorzystane wejście będzie traktowane jako jednorazowe uczestnictwo. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

11. W przypadku rozwiązania grupy, stałej zamiany terminu lub instruktora Szkoła Tańca zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.

 

12. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 10 na Dużej Sali, 6 na Małej Sali Szkoła Tańca Cubana ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.

 

13. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia. Nie mogą wchodzić na salę rodzice, znajomi, osoby postronne.

 

14. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Szkoły Tańca Cubana lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Szkoły Tańca Cubana.

Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i klientów Szkoły Tańca Cubana.

 

15. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

 

16. Jeśli uczestnik zajęć jest instruktorem/ka w innej szkole tańca powinien o tym fakcie poinformować osobę prowadzącą zajęcia w Szkole Tańca Cubana. Prowadzący/a zajęcia może w takim przypadku nie wpuścić takiej osoby na sale.

 

17. Szkoła Tańca Cubana nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.

 

18. Na terenie Szkoły Tańca Cubana obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.

 

19. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.

W Szkole Tańca Cubana obowiązuje zakaz używania butów, z których podeszwy wystają metalowe elementy oraz innych sprzętów i elementów ubioru które mogą powodować kontakt metalowych części z parkietem.

Osoby nie stosujące się do tego punktu mogą być pociągnięte do odpowiedzialności finansowej związanej ze zniszczeniem mienia Szkoły Tańca Cubana.

 

20. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł bądź opłata ta zostanie pobrana z aktywnej kaucji klienta.

 

21. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik Szkoły. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do Szkoły grozi odpowiedzialność finansowa.

 

22. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio oraz wideo, a także ich wykorzystywania oraz rozpowszechniania.

 

 

Regulamin płatności

 

1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.

Zgłoszenie na kurs, warsztat przez stronę www.cubana.bielsko.pl, e-mailem, telefonicznie bądź osobiście jest tylko formą zapisu, tylko wpłata odpowiedniej kwoty za karnet (minimum 4 wejścia) jest gwarancją udziału w wybranych zajęciach.

 

2. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane gotówką lub kartą płatniczą w każdej lokalizacji Szkoły oraz przelewem informacje dotyczące nr konta znajdą Państwo na www.cubana.bielsko.pl - cennik.

Prosimy odpowiednie wpłaty dokonywać na odpowiednie konto.

 

3. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, która wysłała zgłoszenie, nazwę i termin zajęć, ilość wejść karnetu: Ewa Kowalska, Hip-hop, poniedziałek 17.30, 4 wejścia.

Osoba zgłoszona na kurs zobowiązana jest przesłać e-mailem potwierdzenie przelewu w formacie .pdf lub .jpg – bez przesłania potwierdzenia przelewu osoba może nie zostać zakwalifikowana na kurs, warsztat, ze względu na różny czas księgowania wpłat przez banki. Przypominamy, że o udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.

Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin Szkoły, zgadzają się na wydanie karnetu oraz udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę.

W przypadku płatności przelewem w razie pytań prosimy skontaktować telefonicznie z siedzibą Szkoły Tańca.

 

4. Wpłata (gotówką, kartą płatniczą, przelewem) zaliczana jest na poczet pierwszych możliwych odbywających się zajęć na danym kursie. Inny termin ważności karnetu należy zgłosić przed zakupem bądź umieścić go w temacie przelewu.

 

5. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę osób, która może brać udział w zajęciach/warsztatach. W przypadku sprzedania wszystkich wolnych miejsc, wpłaty mimo zgłoszenia, wpłaty nie będą przyjmowane (obowiązuje kolejność wpłat).

 

6. Istnieje także możliwość kupienia wejścia jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku gdy są wolne miejsca na sali. Wejście jednorazowe jest sprzedawane bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.

 

7. Faktury wystawiane są w dniu zakupu, na podstawie paragonu, prosimy przekazać paragon pracownikowi recepcji.

 

Sprawy ogólne

1. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu Szkoły Tańca Cubana mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.

 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.cubana.bielsko.pl/regulamin

 

3. Szkoła Tańca Cubana zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem  17 sierpnia 2015 roku.